Missie en visie

Missie

Vanuit een actief pluralistische invalshoek en een daadwerkelijk maatschappelijk engagement de cursisten zo persoonlijk mogelijk begeleiden in het volgen en voltooien van hun opleiding en dit met het oog op het realiseren van de door hen vooropgestelde doelstellingen, hetzij vanuit een professioneel perspectief of een perspectief van persoonlijke ontwikkeling.

Visie

Pedagogische opdracht

Ons centrum biedt drie evenwaardige pijlers aan: taalcursussen, een opleiding Nederlands voor Anderstaligen (NT2) en een informatica-aanbod.

Voor elk van deze drie pijlers hebben we een sterk profiel uitgebouwd: we bieden het ruimste talenaanbod aan in Vlaanderen, we zijn marktleider voor NT2 in de wijde regio en ons aanbod informatica is afgestemd op de snelle evoluties in software en technologie.

We richten ons voor al onze opleidingen zowel op de cursist die zich professioneel wil bijscholen als op de cursist die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat alle cursisten maximaal kunnen doorstromen, trachten we een zo ruim mogelijk aanbod te creëren en dit via een doordachte promotie kenbaar te maken.

Wij voeren het Pedagogisch Project van het GO! uit en bieden een gedifferentieerd leertraject aan aan elke cursist. Dit traject is afgestemd op de voorkennis en de leerbehoeften van de cursist, om zijn of haar lerend vermogen ten volle te benutten.

Naast het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en inzichten, willen we ook de waarden van het GO! uitdragen, met respect voor ieders overtuiging en eigenheid. Daarom besteden wij ook aandacht aan sociale, culturele en ethische componenten, zowel in de les als in een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse activiteiten.

Kwaliteitszorg

We definiëren kwaliteit als het voldoen aan de verwachtingen van de verschillende actoren in en rond ons centrum: cursisten, leerkrachten, administratieve medewerkers, schoolraad, inrichtende macht, BOC, externe partners...

We willen niet enkel de verwachtingen inlossen, maar deze ook overstijgen en dat ietsje meer aanbieden. Daarom hebben we de ambitie om een referentiepunt te zijn in de tevredenheid van al de betrokkenen in ons centrum.

Om dit doel te bereiken, integreren we een degelijk kwaliteitszorgsysteem in ons beleid. Dat wil zeggen dat we systematisch te werk gaan, data verzamelen en resultaten opvolgen en analyseren en dit conform de filosofie van Scholengroep Dender.

Vanaf cursusjaar 2015-2016 implementeren we een kwaliteitszorgsysteem met een tweeledig doel: het continu verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en het formaliseren en stimuleren van het kwaliteitsbewustzijn, zowel in de algemene werking van ons centrum, als in de verschillende vakgroepen.

Als kwaliteitsinstrument opteren we voor PROSE, een systeem van Duurzame Integratieve Kwaliteitszorg. Dankzij dit systeem werken alle medewerkers van de school continu, cyclisch en op transparante en geïntegreerde wijze (PDCA) aan kwaliteitsverbetering. Het EFQM-kader geldt hierbij als achterliggend model, zodat alle domeinen en actoren aan bod komen.

Onderwijskundig leiderschap

In ons centrum opteren we voor een gedeeld leiderschap om een beleid te kunnen voeren waarin kwalitatief hoogstaand onderwijs centraal staat, met de missie en de visie als sturend element.

Beleidsbeslissingen worden genomen door de beleidscel van het centrum. Deze komt tweewekelijks samen, of vaker indien nodig, om de organisatie van het centrum in goede banen te leiden en overleg te plegen over beleidsbeslissingen. In de beleidscel zijn directie en alle opleidingssegmenten en domeinen vertegenwoordigd door één of meerdere leden.

Om de genomen beleidsbeslissingen te realiseren, is een draagvlak bij al onze medewerkers van wezenlijk belang. Als beslissingen gedragen worden door onze personeelsleden, creëren we immers een verbondenheid en een verwantschap met het centrum. Deze verwantschap is niet enkel cruciaal voor de werking en de uitstraling van het centrum, maar ook om de groepsdynamiek te vergroten en zo makkelijker te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen. Dit trachten we te creëren door de betrokkenheid en het engagement van alle medewerkers te stimuleren.

In ons centrum streven we naar een constructieve werksfeer, waarin een motiverend personeelsmanagement wordt gevoerd. Begeleiding en coaching zijn hierbij sleutelbegrippen: wij stimuleren medewerkers tot het ontdekken van zichzelf om persoonlijk en professioneel te groeien en om hun zelfsturend vermogen te verhogen.

Om dit emancipatorisch en transformerend leiderschap vorm te geven, sturen wij onszelf ook voortdurend bij. Wij reflecteren over ons eigen handelen en grijpen elke kans tot zelfevaluatie aan. Hiervoor vragen wij niet enkel feedback aan onze medewerkers, maar bevragen we ook onze externe partners. Zij spelen een prominente rol in het bewaken van onze "professionele identiteit". De mening van en een goed contact met onze externe partners is dan ook onontbeerlijk.

Personeelsbeleid

Bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden opteren wij maximaal voor kandidaten met het juiste bekwaamheidsbewijs. Daarnaast gaan we ook op zoek naar kandidaten die beschikken over de nodige competenties om kwalitatief hoogstaand onderwijs te organiseren. Een groot leer- en aanpassingsvermogen en een gezonde interesse voor innovatie worden aangemoedigd.

We voeren een motiverend personeelsmanagement en hechten veel belang aan het begeleiden en coachen in een positief en waarderend klimaat. Ons doel is het creëren van de omstandigheden waarin alle personeelsleden het beste uit zichzelf weten te halen, waarin zij persoonlijk en professioneel kunnen groeien. In dit coaching traject – waarin de medewerker steeds centraal staat - wordt gefocust op het potentieel en niet op zijn of haar tekortkomingen: stimuleren, communiceren en ondersteunen zijn dan ook de basisbegrippen van onze visie op coaching.

Om het potentieel van onze personeelsleden te verhogen, hebben we een goed professionaliseringsbeleid nodig. Dit beleid is vertaald in ons professionaliseringsplan en is gebaseerd op onze visie op leren. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Aangezien wij voortrekkers willen zijn bij nieuwe uitdagingen in het volwassenenonderwijs, verwachten wij van onze personeelsleden dat zij bereid zijn om zich continu bij te scholen en aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen en aan de leerbehoeften van de cursist.

Volgens de richtlijnen van onze scholengroep worden alle medewerkers in ons centrum op regelmatige basis geëvalueerd. De evaluatie bestaat uit de volgende stappen: het overhandigen van de gepersonaliseerde functiebeschrijving, een planningsgesprek met toelichting van het persoonlijk ontwikkelingsplan, een klasbezoek, functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. We ambiëren deze evaluatiecyclus in 2 cursusjaren te kunnen doorlopen, zodat we de ontwikkelingen van ons korps beter kunnen opvolgen en hen beter kunnen begeleiden.

Met ons personeelsbeleid willen we de persoonlijke ontplooiing van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie in evenwicht houden.

Materieel beleid

Ons centrum voert een gezond financieel beleid, met aandacht voor zowel de inkomsten als de uitgaven.

We zorgen voor een correcte inning van alle gelden en waken erover dat de kosten voor de cursisten niet te hoog oplopen. Er wordt echter wel ruimte gemaakt voor het algemeen en pedagogisch comfort van de cursist.

Ons centrum opteert voor de aankoop van up-to-date didactische materialen, met oog voor de pedagogische noden, maar ook voor de economische realiteit. We gaan steeds na of een aankoop/investering de nodige ‘return on investment’ oplevert.

Er wordt steeds gezocht naar een evenwichtige en verantwoorde verdeling van de financiële middelen over de verschillende aspecten die betrekking hebben op ons centrum. Deze vallen uiteen in 3 grote categorieën, namelijk huisvesting, werking en pedagogisch/didactisch comfort.

Ons centrum blijft verder op zoek gaan naar systemen om foutkosten te vermijden.

Gaandeweg worden kleine verfraaiingswerken uitgevoerd om de klaslokalen en werkplekken aangenamer en efficiënter te maken.

We streven ernaar om de komende jaren in ons beleidsplan elke actie met een budgettaire weerslag van de kostprijs te voorzien.

Verder gaat ons centrum ook op zoek naar alternatieve financiering en dit binnen het wettelijke kader.

Ons centrum zal blijvend investeren in een veilige werk- en leeromgeving. Onze medewerkers volgen de nodige opleidingen om snel en adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten.

Evaluatiebeleid

In ons centrum streven wij ernaar om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de competenties, de interesses en de leefwereld van onze cursisten. Ook op het vlak van evaluatie trachten wij dat te realiseren: sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten (aangekondigde test, zelfevaluatie, peer-evaluatie, observatie…) en in verschillende concrete situaties.

Dit steeds binnen een krachtige leeromgeving, waarin wij een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan activerende werkvormen aanbieden. Dat geeft ons de mogelijkheid om een totaalbeeld te krijgen van het kennen en kunnen van de cursist en vermijdt een eenzijdige beoordeling.

Door deze combinatie van verschillende valide en accurate evaluatievormen – zowel summatief als formatief – binnen een zo authentiek mogelijk kader kunnen wij objectief oordelen of een cursist de leerplandoelstellingen heeft bereikt, kunnen wij de cursist individueel begeleiden en zetten wij de cursist ook aan om na te denken over het eigen kunnen en de eigen evolutie en hierover in dialoog te gaan met de leerkracht. Zowel cursisten als leerkrachten kunnen hun aanpak op die manier evalueren en waar nodig  bijsturen.

Bij evaluatie hoort ook een goede, onderbouwde rapportering. Het moment van nabespreking en het feedbackformulier beschouwen we dan ook als onmisbare stappen in het leerproces. Beide hebben als doel de cursist een duidelijk beeld te scheppen van zijn of haar vorderingen en een dialoog hierover op gang te brengen tussen cursist en leerkracht. Dit steeds in een positieve sfeer, waarbij het “kunnen” centraal staat en niet het “niet-kunnen”. Wij streven ernaar om hier ook een vorm van remediëring aan te koppelen, zowel binnen als buiten de les.

Veiligheidsbeleid

In ons centrum komen dagelijks veel mensen samen in klaslokalen en (school)gebouwen. Elke dag is deze groep anders samengesteld. Dit vraagt een alerte aanpak op het gebied van veiligheid, preventie en gezondheid voor alle betrokkenen.

Ons beleid is erop gericht om iedereen op elk moment een veilig gevoel te geven binnen ons centrum. Dit veiligheidsgevoel heeft betrekking op persoonlijke veiligheid, een gezonde omgeving en een infrastructuur die een veilige manier van werken toelaat.

Het creëren van een algemeen gevoel van veiligheid voor allen hangt nauw samen met de zorg en aandacht voor het welzijn van alle medewerkers op het werk. Het veiligheidsbeleid noemen we daarom ook welzijnsbeleid. Via informeel overleg en gestructureerde acties, onder begeleiding van experts ter zake, bewaken we het aspect “welzijn” in onze werkomgeving.

Procedures, veiligheidsvoorschriften, pictogrammen en aanwijzingen voor verschillende noodsituaties zijn, volgens de wettelijke voorschriften, steeds duidelijk zichtbaar aangebracht. De afspraken, opleidingen, evacuatie-oefeningen en alle acties omtrent veiligheid, welzijn en gezondheid worden bijgehouden in het preventieregister van de school. Wij investeren in oplossingen om dit te faciliteren.

De verschillende procedures, afspraken en aanspreekfiguren voor uiteenlopende crisissituaties moeten bij iedereen bekend zijn. Ons beleid beoogt dat deze afspraken en procedures bij alle medewerkers parate kennis zijn.

We werken, via onze eigen contactpersoon veiligheid, nauw samen met de preventieadviseur van onze scholengroep. Deze samenwerking verzekert ons ervan dat alle wettelijke voorschriften worden uitgevoerd en gevolgd.

Leerbeleid

De groep cursisten die een opleiding volgt in ons centrum is heel heterogeen. Ze hebben elk hun eigen beweegredenen om les te volgen in ons centrum. Ons leerbeleid focust op een individuele en gedifferentieerde aanpak, met ruimte voor een begeleiding op maat, die zo nauw mogelijk aansluit bij de persoonlijke motivatie van elke cursist.

Bovendien zorgen wij voor een uitdagende, cursistvriendelijke en motiverende leeromgeving waarin volwassenen van en met elkaar kunnen leren en niet enkel passieve toehoorders zijn.

Ons leerbeleid is erop gericht om de leerplandoelstellingen, geformuleerd in de respectievelijke leerplannen van het GO! en voor talen afgestemd op  het Europees Referentiekader, te realiseren.

Het doel van ons lesgebeuren is om de cursist kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor zijn of haar professioneel en persoonlijk functioneren. Het leren moet steeds leiden tot een gewenste verandering of een beter inzicht in de eigen mogelijkheden.

Om dit leerbeleid te realiseren, gaan we op zoek naar passende en gevarieerde werkvormen zoals: praktische opdrachten waar het geleerde actief wordt ingeoefend, peer-to-peer-opdrachten, individuele coaching en het aanleggen van een portfolio.

Een ander belangrijk segment van het leerbeleid is de trajectbegeleiding. Ons team zorgt ervoor dat de cursist de correcte en noodzakelijke informatie krijgt om een weloverwogen keuze te maken, rekening houdend met zijn of haar capaciteiten en wensen. De trajectbegeleiders en het team begeleiden de cursisten verder op de meest geschikte wijze doorheen hun traject, met oog voor alle doorstroom – of uitstroommogelijkheden.